box-type frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box-type frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box-type frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box-type frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • box-type frame

    * kỹ thuật

    khung hộp

    ô tô:

    satxi hộp