box-type feeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box-type feeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box-type feeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box-type feeder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • box-type feeder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy tiếp liệu hình hộp

    máy tiếp liệu kiểu hộp