box-type leg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box-type leg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box-type leg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box-type leg.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • box-type leg

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bệ (kiểu) hộp