box-type stiffener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box-type stiffener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box-type stiffener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box-type stiffener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • box-type stiffener

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gờ tăng cường kiểu hộp