boolean type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boolean type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boolean type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boolean type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boolean type

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểu đúng sai

  kiểu logic

  kiểu luận lý

  kiểu Boole