bonded labor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bonded labor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bonded labor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bonded labor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bonded labor

    a practice in which employers give high-interest loans to workers whose entire families then labor at low wages to pay off the debt; the practice is illegal in the United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).