bipolar staining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bipolar staining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bipolar staining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bipolar staining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bipolar staining

    * kỹ thuật

    y học:

    nhuộm lưỡng cực