bipolar cmos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bipolar cmos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bipolar cmos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bipolar cmos.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bipolar cmos

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    MOS lưỡng cực