basin project nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basin project nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basin project giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basin project.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basin project

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dự án lưu vực