basin irrigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basin irrigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basin irrigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basin irrigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basin irrigation

    * kỹ thuật

    sự tưới be bờ

    sự tưới khoanh vùng

    tưới phun