basinet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basinet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basinet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basinet.

Từ điển Anh Việt

  • basinet

    * danh từ

    mũ bằng thép nhẹ đầu nhọn thời trung cổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • basinet

    a medieval steel helmet