basing-point system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basing-point system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basing-point system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basing-point system.

Từ điển Anh Việt

  • Basing-point system

    (Econ) Hệ thống điểm định vị cơ sở.

    + Một cách định giá trong đó những người bán hàng khác nhau trong một thị trường thống nhất rằng mức giá đối với một hàng hoá sẽ được tính bằng tổng giá cố định và mức phí vận chuyển đã được thống nhất liên quan đến khoảng cách giữa người tiêu dùng và điểm gần nhất trong một số các địa điểm đã được thoả thuận gọi là các điểm định vị cơ sở.