barter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barter.

Từ điển Anh Việt

 • barter

  /'bɑ:tə/

  * danh từ

  sự đổi chác

  * động từ

  (có khi + away) đổi; đổi chác

  to barter one thing for another: đổi vật này lấy vật kia

  (+ away) tống đi (bằng cách bán thiệt, đổi thiệt)

 • Barter

  (Econ) Hàng đổi hàng.

  + Phương pháp trao đổi hàng hoá và dịch vụ trực tiếp lấy các hàng hoá và dịch vụ khác, không sử dụng một đơn vị kế toán hay phương tiện trao đổi nào cả.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • barter

  * kinh tế

  đổi chác hiện vật

  hoán vật

  người phục vụ ở quầy rượu

  * kỹ thuật

  chuyển đổi

  đổi hàng

  thay chỗ

  thay thế

  xây dựng:

  đổi chác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • barter

  an equal exchange

  we had no money so we had to live by barter

  Synonyms: swap, swop, trade

  exchange goods without involving money