barter versus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barter versus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barter versus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barter versus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barter versus

    * kinh tế

    mậu dịch đổi hàng