bamboo fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bamboo fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bamboo fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bamboo fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bamboo fern

    fast-growing sturdy Japanese fern; cultivated for their attractive broad dark-green pinnate fronds

    Synonyms: Coniogramme japonica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).