bamboo concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bamboo concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bamboo concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bamboo concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bamboo concrete

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bê tông cốt tre