auxiliary straight line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxiliary straight line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxiliary straight line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxiliary straight line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auxiliary straight line

    * kỹ thuật

    đường kẻ phụ