auxiliary machinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxiliary machinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxiliary machinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxiliary machinery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auxiliary machinery

    * kinh tế

    máy móc phụ trợ