authorization message nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorization message nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorization message giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorization message.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authorization message

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông báo cho phép