authorization list management authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorization list management authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorization list management authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorization list management authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authorization list management authority

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    quyền quản lý danh sách cho phép

    quyền quản lý danh sách ủy quyền