authorization and call routing equipment (acre) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authorization and call routing equipment (acre) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authorization and call routing equipment (acre) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authorization and call routing equipment (acre).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authorization and call routing equipment (acre)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị định tuyến cuộc gọi và ủy quyền