attack metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attack metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attack metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attack metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attack metal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ăn mòn kim loại