attack drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attack drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attack drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attack drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attack drill

    * kỹ thuật

    choòng xoay

    máy khoan xoay