assignment of copyright nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assignment of copyright nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assignment of copyright giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assignment of copyright.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assignment of copyright

    * kinh tế

    sự nhượng bản quyền