assignment instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assignment instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assignment instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assignment instruction.

Từ điển Anh Việt

  • assignment instruction

    (Tech) chỉ thị gán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assignment instruction

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lệnh gán