assets stock and service flows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assets stock and service flows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assets stock and service flows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assets stock and service flows.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assets stock and service flows

    * kinh tế

    dự trữ tài sản và luồng dịch vụ