assets and liabilities account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assets and liabilities account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assets and liabilities account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assets and liabilities account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assets and liabilities account

    * kinh tế

    tài khoản tích sản và tiêu sản