assay office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assay office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assay office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assay office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assay office

    * kinh tế

    cơ quan xét nghiệm