assay button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assay button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assay button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assay button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assay button

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nút thí nghiệm

    nút thử