articulated portal frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articulated portal frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articulated portal frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articulated portal frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articulated portal frame

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khung hình cửa có khớp