articulated arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articulated arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articulated arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articulated arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articulated arm

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khớp nối tay đòn