arthur tatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arthur tatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arthur tatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arthur tatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arthur tatum

    Similar:

    tatum: United States jazz pianist who was almost completely blind; his innovations influenced many other jazz musicians (1910-1956)

    Synonyms: Art Tatum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).