approval (for) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

approval (for) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm approval (for) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của approval (for).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • approval (for)

    * kỹ thuật

    chấp thuận (cho)