appropriation of profits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appropriation of profits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appropriation of profits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appropriation of profits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appropriation of profits

    * kinh tế

    dành riêng lợi nhuận