anise cookie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anise cookie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anise cookie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anise cookie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anise cookie

    cookie made without butter and flavored with anise seed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).