aniseed balls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aniseed balls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aniseed balls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aniseed balls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aniseed balls

    * kinh tế

    viên kẹo anis