allotment note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotment note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotment note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotment note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotment note

    * kinh tế

    giấy chuyển lương

    giấy chuyển lương (của thủy thủ cho gia đình)