allotment letter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allotment letter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allotment letter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allotment letter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allotment letter

    * kinh tế

    giấy báo chia cổ phần

    giấy phân phố cổ phiếu