airline passenger protection act nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airline passenger protection act nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airline passenger protection act giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airline passenger protection act.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airline passenger protection act

    * kinh tế

    luật bảo vệ hành khách hàng không