airline passenger of the usa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airline passenger of the usa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airline passenger of the usa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airline passenger of the usa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airline passenger of the usa

    * kinh tế

    chức những hành khách hàng không Hoa Kỳ