advice of drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advice of drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advice of drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advice of drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advice of drawing

    * kinh tế

    giấy báo hồi phiếu

    giấy báo ký phát hối phiếu

    giấy báo rút tiền