advices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advices

    * kinh tế

    tin tức

    tin tức (thông báo)