actuating transfer function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuating transfer function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuating transfer function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuating transfer function.

Từ điển Anh Việt

  • actuating transfer function

    (Tech) chức năng chuyển động tác