actuating screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actuating screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actuating screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actuating screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • actuating screw

    * kỹ thuật

    vít khởi động