acrylic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrylic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrylic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrylic.

Từ điển Anh Việt

 • acrylic

  * tính từ

  (hóa) acrylic

  * danh từ

  sợi acrylic

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acrylic

  * kỹ thuật

  dệt may:

  hàng dệt acrylic

Từ điển Anh Anh - Wordnet