acrylics (acrylic plastics) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrylics (acrylic plastics) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrylics (acrylic plastics) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrylics (acrylic plastics).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrylics (acrylic plastics)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhựa acrylic