acrylic tester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrylic tester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrylic tester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrylic tester.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrylic tester

    * kỹ thuật

    dụng cụ thí nghiệm acrylic