acrylic size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrylic size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrylic size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrylic size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrylic size

    * kỹ thuật

    dệt may:

    dung dịch hồ acrylic