acrylic (paint) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acrylic (paint) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acrylic (paint) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acrylic (paint).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acrylic (paint)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sơn acrylic