acquired immune deficiency syndrome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acquired immune deficiency syndrome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acquired immune deficiency syndrome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acquired immune deficiency syndrome.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acquired immune deficiency syndrome

    Similar:

    aids: a serious (often fatal) disease of the immune system transmitted through blood products especially by sexual contact or contaminated needles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).